Katedra Geodezji

 

Department of Geodesy

 

 

KG WILiŚ PG

Katedra Geodezji
na Politechnice Gdańskiej powstał 1 lutego 2008 roku będąc następcą Katedry Geodezji powołanej jako Katedra Miernictwa i Kartografii Politechniki Gdańskiej w dniu 24 maja 1945 roku.

Kontakt

Katedra Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

gdansk<at>geodezja.pl
www.gdansk.geodezja.pl
www.gdansk.geo.edu.pl
tel. 0-58 347 10 12
faks 0-58 739 12 99
telefaks 0-58 347 13 03
całodobowa
skrzynka głosowa
0-58 7 422 844
80–952 Gdańsk Wrzeszcz
ul. G. Narutowicza 11/12
blok HYDRO WILiŚ Zachód
pokoje 111, 112, 113, 113A, 113B, 114, 117

Katedra Geodezji

Lista wybranych publikacji pracowników Katedry Geodezji

2003

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

Kurałowicz Z.: O bocznym oddziaływaniu na pale warstwy gruntu niespoistego i mało spoistego o małej wytrzymałości. Inżynieria Morska i Geotechnika 5/2003, s. 324-331.

Jabłoński M., Wróblewska D.: Komputerowa analiza akustyki nowoprojektowanego kościoła. W:[Materiały] IX Polska Konferencja Naukowo –Techniczna. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce „Łódź 2003”, s. 215-223.

Wróblewska D.: Koncepcja systemu ekspertowego jako narzędzia ochrony terenu przed hałasem. W: [Materiały] IX Polska Konferencja Naukowo –Techniczna. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce „Łódź 2003”, s. 766 – 772.

Wróblewska D.: Pozaakustyczne wymagania dotyczące ekranów przeciwhałasowych. Materiały] IX Polska Konferencja Naukowo –Techniczna. Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce „Łódź 2003”, s. 758-765.

Wronowski T.: Osiadanie muru oporowego wykonanego z gabionów w kolejnych fazach wznoszenia. W: [Materiały] VI Konferencja Naukowo – Techniczna na temat: Problemy Automatyzacji w Geodezji Inżynieryjnej. Tom II. Warszawa – Białobrzegi, 27 – 18 marca 2003 r., s. 161-170.

Wronowski T.: Zastosowanie numerycznego modelu obiektu do oceny zgodności realizacji projektu budowli gabionowej. W: [Materiały] Konferencja Katedr i Zakładów Geodezyjnych na Wydziałach Niegeodezyjnych na temat: Współczesna Geodezja w Rozwoju Nauk Technicznych, Przyrodniczych i Ekonomicznych, zorganizowana przez: Zakład Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej; Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa, 04 – 06 września 2003 r., s. 315-321.

PUBLIKACJE W NIERECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

Koczot B., Szczechowski B., Augustynowicz A., Kuciński J.: Nowoczesny system prowadzenia ZUDP. Wdrożenie w mieście Gdańsku. W: [Materiały] V Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na temat: Od geodezji do geomatyki. Elbląg, 24-25 kwietnia 2003 r., s. 097-105.

2004

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

Kurałowicz Z.: Untersuchungen zum Seitendruck auf Pfahle. Veroffentlichungen des Fachgebietes Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Universitat Kaiserslautern. Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. H. Meiβner. Heft 9. Festchrift anlasslich des 65. Geburtstages von Prof. Dr.-Ing. habil. Helmut Meissner und dem 20-jahrigen Bestehen des Fachgebietes Bodenmechanik und Grundbau an der Technischen Universitat Kaiserslautern. Kaiserslautern 2003, pp. 161-172, 10 rys. bibliogr. 4 poz. 66780

Janowski A., Szulwic J.: Koncepcja analizy geoinformacyjnej obrazów rastrowych w rozwiązaniach fotogrametrycznych. W: [Materiały] XX Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych GEODEZJA - Jej Nauczanie i Wykorzystanie w Gospodarce. Warszawa, 23-24 września 2004. Warszawa: Wydawn. PW, s. 107-115, 8 rys., bibl. 9 poz. 66335

Janowski A., Szulwic J., Wronowski T.: Nauczanie geodezji w środowisku dyscyplin geoinżynieryjnych poprzez analizę trendów. W: [Materiały] XX Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych GEODEZJA - Jej Nauczanie i Wykorzystanie w Gospodarce. Warszawa, 23-24 września 2004. Warszawa: Wydawn. PW, s. 117-126, 6 rys., bibl. 8 poz. 66334

Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J.: Podstawy technologiczne systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych: [CD-ROM], Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe FOTOGRAMETRIA, TELEDETEKCJA I GIS W ŚWIETLE XX KONGRESU ISPRS. Białobrzegi k. Warszawy, 21-23 październik 2004 r. Warszawa: PTFiT – Sekcja NT SGP, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Fotogrametrii i Kartografii PW 12 s. 5 rys. bibliogr. 9 poz. 66328

Janowski A., Paszotta Z., Szulwic J.: Prezentacja i zastosowanie systemu internetowych pomiarów obrazów fotogrametrycznych. W: [CD-ROM], Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe FOTOGRAMETRIA, TELEDETEKCJA I GIS W ŚWIETLE XX KONGRESU ISPRS. Białobrzegi k. Warszawy, 21-23 październik 2004 r. Warszawa: PTFiT – Sekcja NT SGP, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Fotogrametrii i Kartografii PW, 12 s. 5 rys. 2 tab. bibliogr. 4 poz. 66331

Janowski A., Sawicki P., Szulwic J.: Wizualizacja 3D w standardzie OPENGL obiektu architektonicznego na podstawie danych fotogrametrycznych. W: [CD-ROM] Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe FOTOGRAMETRIA, TELEDETEKCJA I GIS W ŚWIETLE XX KONGRESU ISPRS. Białobrzegi k. Warszawy, 21-23 październik 2004 r. Warszawa: PTFiT – Sekcja NT SGP, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Fotogrametrii i Kartografii PW, 8 s. 2 rys. 1 tab. bibliogr. 9 poz. 66330

Janowski A., Szulwic J.: Współczesne narzędzia programistyczne na usługach fotogrametrii i SIP. W: [CD-ROM] Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe FOTOGRAMETRIA, TELEDETEKCJA I GIS W ŚWIETLE XX KONGRESU ISPRS. Białobrzegi k. Warszawy, 21-23 październik 2004 r. Warszawa: PTFiT – Sekcja NT SGP, Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN, Instytut Fotogrametrii i Kartografii PW, 2004, 13 s. 10 rys. bibliogr. 5 poz. 66329

Janowski A., Szulwic J.: Fotogrametria internetowa w edukacji i gospodarce. W: [Materiały] XX Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych GEODEZJA - Jej Nauczanie i Wykorzystanie w Gospodarce. Warszawa, 23-24 września 2004. Warszawa: Wydaw. PW, 2004 s. 97-106, 14 rys. bibliogr. 5 poz. 66327

MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

Kurałowicz Z.: Boczne obciążenia pali warstwą gruntu o małej wytrzymałości.
Monografie 45. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004, 266 s. 167 rys. 35 tabl. 2 wykr. bibliogr. 245 poz. Kolokwium habilitacyjne: 20.11.2004 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. poz. 66320

PUBLIKACJE W NIERECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

Jarząbek J., Szczechowski B.: Budowa baz danych LPIS dla potrzeb ARiMR: instytucja generalnego inspektora nadzoru i kontroli, zasady odbioru prac, standardy oceny jakości, kompletowanie dokumentacji. Materiały konferencyjne. VI Konferencja Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej NOWE WYZWANIA. Elbląg, 22-23 kwietnia 2004 r. [Elbląg]: Prezydent m. Elbląga, Koło Zakładowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich 2004 s. 57-68. poz. 66837

Kurałowicz Z., Szczechowski B.: Wyzwania geodezji stawiane studentom i absolwentom. XX Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, GEODEZJA - Jej Nauczanie i Wykorzystanie w Gospodarce. Warszawa, 23-24 września 2004. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2004, s. 161-166, 1 rys. 66781

Szczechowski B. Wytyczne dla Wykonawców projektu ''Pozyskiwanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowalnych dla systemu LPIS'', określające zasady kompletowania i przekazywania dokumentacji technicznej do Beneficjenta (ARiMR) oraz do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). Projekt Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05 ''Usprawnienie systemu LPIS w oparciu o technologię GIS''. Praca niepublikowana, maszynopis. Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. poz. 66838

Szulwic J., 2004, Fotogrametria internetowa, Seminarium na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, 27.04.2004 66332

Widerski T.: Wykorzystanie SIP w podstawowych procesach kartograficznych.
Materiały seminaryjne. IV Krajowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych ''Techniczne aspekty ochrony środowiska''. Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, Gdańsk, 22-24 kwietnia 2004, s. 287-301, 4 rys. bibliogr. 2 poz. 66624

PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

Wtorek J., Kurałowicz Z., Truyen B.: Monitoring of deep foundation deflection in model experiments by means of a magnetic method: theoretical study. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, vol.51 (2004), No. 3, pp. 225-241, 5 rys., bibliogr. 13 poz. 6632

2005

Abramski M., Korzeniowski P., Wronowski T.: Geodezyjny monitoring deformacji słupów w badaniach eksperymentalnych. VII Szkoła—Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, Tom III, Granty i projekty celowe. Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektrotechniki WAT w Warszawie, Waplewo 17-20 maja 2005r.

Janowski A., Sawicki P., Szulwic J., Koncepcja internetowej bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu, III Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne PTIP, 7-9.11.2005, Roczniki Geomatyki

Janowski A., Sawicki P., Szulwic J., Advanced 3D visualization of objects in close range, materiały konferencyjne: 7th International Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, 3-5.10.2005, Wiedeń, Austria

Janowski A., Szulwic J., Wróblewska D., Systemy informacji przestrzennej i systemy ekspertowe w zarządzaniu hałasem, konferencja naukowa Jesienna Szkoła Geodezji 22-24.09.2005 Polanica Zdrój, Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej Nr 114 Konferencje 45, ISSN 0324-9670, ss. 169-176

Łuczycki M., Moszyński M., Szulwic J., Internetowy system udostępniania obrazów i produktów fotogrametrycznych; konferencja naukowa Jesienna Szkoła Geodezji 22-24.09.2005 Polanica Zdrój, Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej Nr 114 Konferencje 45, ISSN 0324-9670, ss. 239-246

Janowski A., Misiun C., Szulwic J., Jakościowa analiza wykorzystania cyfrowej lotniczej kamery fotogrametrycznej w systemach informacji przestrzennej, konferencja naukowa Jesienna Szkoła Geodezji 22-24.09.2005 Polanica Zdrój, Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej Nr 114 Konferencje 45, ISSN 0324-9670, ss. 161-168

Chmielewski K., Szulwic J., 2005, Niemetryczne zdjęcia cyfrowe w fotogrametrii bliskiego zasięgu w systemie Topcon PI-3000, Zeszyty Sesji Jubileuszowej 60-lecia Katedry Geodezji Politechniki Gdańskiej, ISBN 83-921478-6-3, s. 39-47, 17.06.2005, Gdańsk

Janowski A., Sawicki P., Szulwic J., 2005, Advanced 3D Visualization of an Architectural Object in the OpenGL Standard, Proceedings of the ISPRS working group V/5 'Panoramic Photogrammetry Workshop' Berlin, Germany, 24-25.02.2005, International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN 1682-1750, Vol. XXXVI-5/W8

2006

PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

KURAŁOWICZ Z.: The influence of changes of soil parameters due to consolidation on the interaction of piles and soft soil layer. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. - Vol. 53, nr 3 (2006), s. 203-233 : 12 rys., 2 tab. - Bibliogr. 92 poz. - ISSN 1231-3726

JANOWSKI A., SAWICKI P., SZULWIC J.: Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu. Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics. - T. 4, z. 3 (2006), s. 103-108 - Bibliogr. 14 poz. - ISSN 1731-5522

JANOWSKI ARTUR, SAWICKI PIOTR, SZULWIC JAKUB: Baza danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu jako aplikacja sieciowa . Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji =Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. - Vol. 16 (2006), s. 227-238 : 4 rys., 2 tab. - Bibliogr. 13 poz. - ISBN 978-83-920594-X [Faktycznie opublikowano w roku 2007]

JANOWSKI ARTUR, SAWICKI PIOTR, SZULWIC JAKUB: Metoda wizualizacji 3D w standardzie OpenGL obiektów bliskiego zasięgu = The 3D visualization method of close range objects in the OpenGL standard . Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji =Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. - Vol. 16 (2006), s. 239-248 : 4 rys. - Bibliogr. 16 poz. - ISBN 978-83-920594-X [Faktycznie opublikowano w roku 2007].

ŁUCZYCKI MICHAŁ, MOSZYŃSKI MAREK, SZULWIC JAKUB, GELIŃSKI SZYMON, MACIASZCZYK ROBERT, SZÓSTAKOWSKI MICHAŁ: Projekt oraz implementacja systemu udostępniania produktów fotogrametrycznych . Zeszyty Naukowe Wydziału ETI PG. Technologie Informatyczne - T. 10 (2006), s. 423-430 : 5 rys. - Bibliogr. 5 poz. - ISBN 83-917681-8-X.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

JANOWSKI A., SAWICKI P., SZULWIC J.: Internet database for photogrammetric close range applications. Image Engineering and Vision Metrology : V symposium : proceedings of the ISPRS Com., Dresden, Germany, 25-27 September 2006 / Hans-Gerd Maas, Danilo Schneider / International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS). - Dresden : ISPRS, Instit. Photogrammetry a. Remote Sensing Dresden Univ. Technol., 2006. - (International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ISSN 1682-1750 ; vol. 36 pt. 5). - S. 131-135 : 5 rys., 2 tab. - Bibliogr. 14 poz.

JANOWSKI A., SZULWIC J.: Teledetekcja. Polski Internetowy Informator Geodezyjny, 2006. - S. 1-10: 16 rys. - Bibliogr. 2 poz. - ISSN 1896-8317

JANOWSKI A., SZULWIC J.: Fotogrametria. Polski Internetowy Informator Geodezyjny, 2006. - S. 1-14 : 19 rys. - Bibliogr. 2 poz. - ISSN 1896-8317

JANOWSKI A., SAWICKI P., SZULWIC J.: Konstrukcja wizualizacji 3D obiektów bliskiego zasięgu w standardzie OpenGL. Opracowania Cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS: ogólnopolskie sympozjum naukowe, Stare Jabłonki k. Ostródy, 12-14 października 2006 r. - Dane tekstowe / Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji; Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN; Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Olsztyn : UWM Olsztyn., 2006. S. 1-9 : 5 rys. - Bibliogr. 15 poz.

JANOWSKI A., SAWICKI P., SZULWIC J.: Baza danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu jako aplikacja sieciowa. Opracowania Cyfrowe w Fotogrametrii, Teledetekcji i GIS: ogólnopolskie sympozjum naukowe, Stare Jabłonki k. Ostródy, 12-14 października 2006 r. - Dane tekstowe / Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji; Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN; Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. - Olsztyn : UWM Olsztyn., 2006. - S. 1-11 [plik pdf] : 4 rys., 2 tab. - Bibliogr. 11 poz.

WRÓBLEWSKA D., WRÓBLEWSKI P.: Historia rozwoju kolei w regionie Berlina . TTS Technika Transportu Szynowego - Łódź : EMI-PRESS, 10/2006, 2007, s. 51-61 : - ISSN 1232-3829

ŻUROWSKI A., CHMIELECKI M., PRZEWŁOCKI S.: Badanie przemieszczeń i deformacji nabrzeży portowych i falochronów w czasie budowy i eksploatacji . Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej / Politechnika Łódzka - Łódź : Politechnika Łódzka, 981/54, 2006, s. 7 : ISBN 0076-0323 [Faktycznie opublikowano w roku 2007].

2007

PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

KURAŁOWICZ ZYGMUNT: Deformations of selected engineering structures founded on weak soil and the reasons of its occurrence . Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, Raporty Politechniki Warszawskiej / Politechnika Warszawska, Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - 1, (82)/2007, 2007, s. 153-160 : 5 rys. - Bibliogr. 2 poz. - ISBN 978-83-85287-81-0 - ISSN 0867-3179 Deformacje wybranych konstrukcji inżynierskich posadowionych na słabym podłożu

SZPAKOWSKI WOJCIECH, SZULWIC JAKUB A digital cartographic source for numerical models in hydrology (Numeryczne dane kartograficzne w matematycznych modelach hydrologicznych) . TASK Quartely. - Vol. 11, nr 4 (2007), s. 449-461 : 13 rys. - Bibliogr. 12 poz. - ISSN 1428-6394.

WRÓBLEWSKA DOMINIKA: Techniczne specyfikacje interoperacyjności dotyczące hałasu od pojazdów kolejowych . TTS Technika Transportu Szynowego - Łódź : EMI-PRESS, 4/2007, 2007, s. 52-57,64 : 10 tab. - Bibliogr. 22 poz. - ISSN 1232-3829

WRÓBLEWSKA DOMINIKA: Kontrola i ochrona przed hałasem emitowanym przez transport kolejowy - narzędzia prawne . TTS Technika Transportu Szynowego - Łódź : EMI-PRESS, 3/2007, 2007, s. 39-44,64 : 2 tab. - Bibliogr. 17 poz. - ISSN 1232-3829

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

KOMENDECKA BARBARA, KURAŁOWICZ ZYGMUNT, SZCZECHOWSKI BOGDAN: Wybrane elementy metodyki kontroli procesu tworzenia numerycznej mapy zasadniczej . W: Kartografia Numeryczna i Informatyka Geodezyjna : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne, Rzeszów - Polańczyk - Solina, 27-29 września 2007 / Katedra Geodezji Politechniki Rzeszowskiej ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach ; Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddz. Rzeszów. - Rzeszów : Ofic. Wydaw. Politech. Rzeszow., 2007. - S. 25-30 : 1 rys. - Bibliogr. 6 poz. - ISBN 978-83-7199-460-9

SZCZECHOWSKI BOGDAN, BARYŁA RADOSŁAW, OSZCZAK STANISŁAW, KOCZOT BOGUMIŁ: A concept of using static GPS masurements for determination of vertical and horizontal land deformations in the Main and Old City of Gdańsk (Koncepcja wykorzystania statycznych pomiarów GPS dla potrzeby określenia pionowych i poziomych przemieszczeń gruntu na Głównym i Starym Mieście w Gdańsku) . Reports on Geodesy, Warsaw University of Technology, Institute of Geodesy and Geodetic Astronomy, Raporty Politechniki Warszawskiej / Politechnika Warszawska, Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej - 1, (82)/2007, 2007, s. 17-24 : 3 rys. - Bibliogr. 5 poz. - ISBN 978-83-85287-81-0 - ISSN 0867-3179

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE

WRÓBLEWSKA DOMINIKA, KULOWSKI ANDRZEJ: Czynnik akustyki w architektonicznym projektowaniu kościołów / Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2007. - 190 s. - ISBN 978-83-7348-198-5

PUBLIKACJE W NIERECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH
 

JANOWSKI ARTUR, SZULWIC JAKUB, DEMBICKI EUGENIUSZ, ZADROGA BOHDAN: Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Cyfrowy model terenu Mierzei Wiślanej wraz z oprogramowaniem (2a, 1) - 2007, 18 s. :11 rys., 1 tab. Opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni. Realizacja usługi ''Studium wykonalności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną''

 

2008

PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

CHMIELECKI MARIUSZ, JURKOWSKA AGNIESZKA, RUDZIŃSKI KAROL, SPECHT CEZARY, SZULWIC JAKUB, WIDERSKI TADEUSZ: Satelitarna stacja referencyjna GNSS Politechniki Gdańskiej - testy instalacyjne. Zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej. - T. 16 (2008), s. 329-334 : 5 fot. - Bibliogr. 5 poz. - ISBN 978-83-60779-03-3
 

JANOWSKI ARTUR, SZULWIC JAKUB: Numeryczny model terenu Mierzei Wiślanej i dna morskiego – opracowanie autorskiej aplikacji . Zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej. - T. 16 (2008), s. 335-340 : 4 fot. - Bibliogr. 8 poz. - ISBN 978-83-60779-03-3
 

JURKOWSKA AGNIESZKA: System informacji przestrzennej jako narzędzie w planowaniu i prowadzeniu inwestycji na ograniczonym obszarze . Zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki Politechniki Gdańskiej. - T. 16 (2008), s. 311-314 : 2 rys. - Bibliogr. 6 poz. - ISBN 978-83-60779-03-3
 

WIDERSKI TADEUSZ, KURAŁOWICZ ZYGMUNT: Uwarunkowania lokalizacji elektrowni wiatrowych – wybrane problemy . Inżynieria Morska i Geotechnika. - R. 29, nr 5 (2008), s. 250-257 : 18 rys. - Bibliogr. 21 poz. - ISSN 0867-4299
 

SZCZECHOWSKI BOGDAN: Wykorzystanie bezzałogowych aparatów latających (mini śmigłowców) do wykonywania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych z niskich pułapów = The use of unmaned aerial vehicles (mini helicoptes) in photogrammetry from low level . Archiwum fotogrametrii, kartografii i teledetekcji. - Vol. 18b (2008), s. 569-579 : 2 rys. - Bibliogr. 7 poz. - ISBN 978-83-61576-08-2
 

KURAŁOWICZ ZYGMUNT, LEPACKI EUGENIUSZ: Nowe technologie geodezyjne na wybranych budowach w Gdańsku . Czasopismo Techniczne. - R. 105, z. 2-Ś (2008), s. 171-179 : 7 rys. - ISSN 0011-4561 ; 1897-6336
 

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ (ISI Master Journal List)
 

JANOWSKI ARTUR, SZULWIC JAKUB: Photogrammetric and computerized report on site model in feasibility study of navigability channel on vistula spit . Polish Journal of Environmental Studies. - Vol. 17, iss. 5A (2008), s. 52-57 : 3 rys., 3 tab. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1230-1485


PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

JANOWSKI ARTUR, SZULWIC JAKUB: Aspekty fotogrametryczne i geoinformatyczne w procesie realizacji studium wykonalności dla kanału żeglowego na Mierzei Wiślanej . W: MarCon 2008 [Dokument elektroniczny] : Aspekty Bezpieczeństwa Nawodnego i Podwodnego oraz Lotów nad Morzem : XI Konferencja Morska, Gdynia, 23 kwietnia 2008. - Dane tekstowe / red. C. Dyrcz / Dowództwo Marynarki Wojennej RP ; Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia. - Gdynia : AMW Gdynia, 2008. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - S. 1-8 [pdf] : 3 rys., 3 tab. - Bibliogr. 3 poz.
 
MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE

JANOWSKI ARTUR, PACUSZKA MAGDALENA, RENIGER MAŁGORZATA, SZULWIC JAKUB, WIŚNIEWSKI RADOSŁAW: Gospodarowanie gminnymi zasobami nieruchomości / red. R. Wiśniewski. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warm.-Mazur., 2008. - 276 s. - ISBN 978-83-7299-587-2

PUBLIKACJE W NIERECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH ORAZ OPRACOWANIA PRAC BADAWCZYCH I ROZWOJOWYCH
 

SPECHT CEZARY, OSZCZAK STANISŁAW, WOŹNIAK JÓZEF, NOWICKI KRZYSZTOF, NOWICKI KRZYSZTOF, GIERSZEWSKI TOMASZ, GUMIŃSKI WOJCIECH, SZULWIC JAKUB, JURKOWSKA AGNIESZKA, NOWAK ALEKSANDER, CHMIELECKI MARIUSZ, WIDERSKI TADEUSZ, WRÓBLEWSKA DOMINIKA, CIEĆKO ADAM: Wykonanie testów infrastruktury i usług systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS 2008. Zlec.: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 

KURAŁOWICZ ZYGMUNT, CHMIELECKI MARIUSZ, RUDZIŃSKI KAROL: Opracowanie wyników pomiarów przemieszczeń pionowych i odchyleń od pionu słupów na terenie Mostostalu Gdańsk S.A. . - Gdańsk, 2008, s. 1-8 : 1 rys., 1 tab. Ekspertyza.
 

 

2009

PUBLIKACJE W INNYCH CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

KOC WŁADYSŁAW, SPECHT CEZARY: Wyniki pomiarów satelitarnych toru kolejowego . Technika Transportu Szynowego. - R. 15, nr 7-8 (2009), s. 58-64 : 11 rys., 3 tab. - Bibliogr. 6 poz. - ISSN 1232-3829
 

OSZCZAK STANISŁAW, SPECHT CEZARY, KOC WŁADYSŁAW: Próba oceny dokładności pomiarów satelitarnych toru kolejowego . Zeszyty naukowo-techniczne stowarzyszenia inżynierów i techników komunikacji Rzeczposoplitej Polskiej oddział w krakowie. / SITK, Oddz. w Krakowie. - Vol. 149, Nr 91 (2009), s. 341-361 : 10 rys. - Bibliogr. 15 poz. - ISSN 1231-9155
 

WIDERSKI TADEUSZ, KURAŁOWICZ ZYGMUNT: Geodesic monitoring of tower and mast structures . Raports on Geodesy. / Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej PW. - 2009 - (Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2007-2008), nr 2(87), s. 413-421 : 2 fot., 3 rys. - Bibliogr. 13 poz. - ISBN 978-83-85287-86-5. - ISSN 0867-3179
 

BOLT ADAM, MIAZGA LESZEK, KURAŁOWICZ ZYGMUNT: Ocena proponowanych lokalizacji przystani ośrodków rekreacyjnych w rejonie Gdańska. Część I . Inżynieria Morska i Geotechnika. - 2009, nr 2, s. 101-109 : 19 rys., 5 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN 0867-4299
 

BOLT ADAM, MIAZGA LESZEK, KURAŁOWICZ ZYGMUNT: Koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych przystani rekreacyjnych na terenie Gdańska. Część II. . Inżynieria Morska i Geotechnika. - 2009, nr 3, s. 210-221 : 14 rys., 12 tab. - Bibliogr. 9 poz. - ISSN 0867-4299

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH

KOC WŁADYSŁAW, SPECHT CEZARY, JURKOWSKA AGNIESZKA, CHROSTOWSKI PIOTR, NOWAK ALEKSANDER, LEWIŃSKI LESZEK, BORNOWSKI MACIEJ: Określanie przebiegu trasy kolejowej na drodze pomiarów satelitarnych . W : II Konferencja Naukowo-Techniczna : Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Infrastruktury w Transporcie Szynowym INFRASZYN 2009, Zakopane 22-24 kwietnia 2009 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Radomiu. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB, 2009. - S. 170-187 : 10 rys., 10 tab. - Bibliogr. 3 poz. - ISBN 978-83-7204-775-5
 

KOC WŁADYSŁAW, SPECHT CEZARY, NOWAK ALEKSANDER, JURKOWSKA AGNIESZKA, CHROSTOWSKI PIOTR, LEWIŃSKI LESZEK, BORNOWSKI MACIEJ: Wstępne wyniki badań dostępności sieci ASG-EUPOS podczas inwentaryzacji trasy kolejowej Kościerzyna – Kartuzy . W : Konferencja naukowo-techniczna [Dokument elektroniczny] : współczesne technologie geoinformatyczne : Kraków 28-29 maja 2009. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. - Kraków, 2009. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - S. 7 : 3 rys. - Bibliogr. 4 poz.

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE

KURAŁOWICZ ZYGMUNT: Geodezja podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia. - Gdańsk : Wydaw. PG, 2009. - S. 1-196 : 113 rys., 38 tab. - Bibliogr. 26 poz. - ISBN 978-83-7348-269-2
 

SZCZECHOWSKI BOGDAN: Technologia pomiarów fotogrametrycznych wykorzystująca niemetryczne zdjęcia cyfrowe wykonywane z bezzałogowych, zdalnie sterowanych aparatów latających / B. Szczechowski. - Olsztyn : Wydawnictwo Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego, 2009. - (Seria : Geomatyka). - S. 1-59 : 57 fot. - Bibliogr. 21 poz. ISBN 978-83-930010-0-2. Monografia wydawana w formie elektronicznej oraz druku na zamówienie. Załączniki dostępne pod adresem www.geodezja.pl/pub/isbn9788393001002

PUBLIKACJE W NIERECENZOWANYCH WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH
 

KURAŁOWICZ ZYGMUNT, MILANCEJ PIOTR: Ekspertyza geotechniczna dot. możliwości rozbudowy zbiorników na mleko Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 41 . - Gdańsk, 2009, s. 1-19 : 4 rys., 2 tab.
 

KURŁATOWICZ ZYGMUNT, CHMIELECKI MARIUSZ, RUDZIŃSKI KAROL: Opracowanie wyników pomiarów przemieszczeń pionowych i odchyleń od pionu słupów na terenie Mostostalu Gdańsk S.A. - 2009, 11 s. :3 rys., 1 tab. Umowa nr WILiŚ/431/BZ/002/2006.

 

2010

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 

Koc W., Specht C., Lewiński L., Chrostowski P.: Regulacja osi toru w warunkach pomiarów satelitarnych :(program badań) = Geometrical adjustment of the railway track in the conditions of the satellite surveying : (research program). Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie = Modern technologies and systems increasing the efficiency of managing railway transport.  nr nr 95 (2010), s.307-326


Koc W., Specht C.: Application of the Polish active GNSS geodetic network for surveying and design of the railroad. W First International Conference on Road and Rail Infrastructure : CETRA 2010, Opatija, Croatia, 17-18 May 2010/ ed. ed. S. Lakušić. - Departament of Transportation Faculty of Civil Engineering University of Zagrzeb. : , 2010, s.757-762
 

Koc W., Specht C.: Wybrane problemy wyznaczania przebiegu trasy kolejowej z wykorzystaniem rozwiązań sieciowych GPS. Logistyka.  nr nr 4 (2010), s.1-0

 

Koc W., Specht C., Chrostowski P., Palikowska K.: Ocena dokładności określania osi toru kolejowego na drodze pomiarów satelitarnych. Logistyka.  nr nr 6 (2010), s.1-0

 

Kurałowicz Z.: Korelacje doświadczalne między odkształceniem ścian szczelnych i pali a ich sztywnością w zastosowaniu do oceny przemieszczeń rzeczywistych. Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R.31., nr nr 2 (2010), s.202-211

 

Specht C., Nowicki K., Oszczak S.: Testowanie serwisów i infrastruktury teleinformatycznej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Inżynieria Morska i Geotechnika.  nr nr 2 (2010),

 

Wróblewska D.: Acoustical Standards Used in Design of School Spaces = Standardy akustyczne używane w projektowaniu przestrzeni szkoły ACTA PHYSICA POLONICA A. Vol. 118., (2010), s.186-189

 

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE
 

Kurałowicz Z., Przewłócka M.: Geodezyjna problematyka badawcza oraz dydaktyczna katedr i zakładów (2010), s.1-70

 

Kurałowicz Z., Kamiński W., Specht C.: Mapy i zobrazowanie powierzchni, 2010, s.1-57
 

Kurałowicz Z., Kamiński W., Specht C.: Systemy informacji przestrzennej: zastosowanie, 2010, s.1-59
 

Kurałowicz Z., Kamiński W., Specht C.: Pomiary satelitarne w geodezji i budownictwie, 2010, s.1-63
 

Kurałowicz Z., Kamiński W., Specht C.: Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne, 2010, s.1-73
 

Kurałowicz Z., Kamiński W., Specht C.: New technologies and instruments in survey geodesy, 2010, 60 s.

 

Sobieraj A.: Dane geoprzestrzenne w taksacji nieruchomości: koncepcja uproszczonej metody badania aktualności i prezentacji danych geoprzestrzennych na przykładzie taksacji nieruchomości. Olsztyn: Polski Internetowy Informator Geodezyjny, 2010.55 s. ISBN 978-83-930010-8-8

 

Wróblewska D., Jurkowska A.: Archives of Geomatics 2010. PG, 2010.68 s. ISBN 978-83-930010-1-9

 

Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J.: Proposition of aerial laser survey point cloud methodology modification. New technology and instruments in survey. Ed. eds. Z. KUrałowicz, W. Kamiński, C. Specht. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.7-18

 

Janowski A., Szulwic J.: Numeryczny model terenu dla studium wykonalności inwestycji. Systemy Informacji Przestrzennej : zastosowanie/ ed. red. Z. Kurałowicz, W. Kamiński, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.45-59

 

Kamiński W.: Opracowanie wyników obserwacji wykonanych w niestabilnych układach odniesienia metodą Distfa. Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne/ ed. red. W. Kamiński, Z. Kurałowicz, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.23-33

 

Kurałowicz Z., Daliga K.: Analiza przydatności różnych metod do pomiaru przemieszczeń i ugięcia dźwigarów oraz belek. Monitoring i inżynieryjne pomiary godezyjne/ ed. red. W. Kamiński, Z. Kurałowicz, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: , 2010, s.57-73

 

Lew-Kiedrowski A., Kurałowicz Z.: Przemieszczenia budowli smukłych wyznaczanie metodą modelowania numerycznego z uwzględnieniem zmiany sztywności podłoża. Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne/ ed. red. W. Kamiński, Z. Kurałowicz, C. Specht. - Politechnika Gdańska. Gdańsk: WILiŚ PG, 2010, s.35-55

 

2011

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 

Daliga K., Kurałowicz Z.: Use laser to measure girder deflection. REPORTS ON GEODESY.  nr No. 1(90) (2011), s.101-106

 

Lew-Kiedrowski A., Kurałowicz Z.: Displacements of chimney in the light of computer calculations and surveying. REPORTS ON GEODESY. -Vol. No. 1 (90)., (2011), s.249-255

 

Koc W., Specht C.: Selected problems of determining the course of railway routes by use of GPS network solution. ARCHIVES OF TRANSPORT / ARCHIWUM TRANSPORTU. -Vol. 23., nr 3 (2011), s.303-320

 

Kurałowicz Z., Lepacki E., Śmierzchalski J.: Survey for newly built sport facilities. REPORTS ON GEODESY. -Vol. No. 1 (90)., (2011), s.223-231

 

Nowak A., Felski A., Woźniak T.: Accuracy and Availability of EGNOS - Results of Observations. Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy. -Vol. 46., nr nr3 (2011), s.111-118

 

Nowak A.: Wpływ kąta odcięcia horyzontu na dokładność wyznaczeń GPS. Logistyka.  nr nr 6 (2011), s.1-8

 

Nowak A.: Symulacje numeryczne wpływu przeszkód terenowych na dokładność wyznaczeń GNSS. Logistyka.  nr nr 3 (2011), s.1-9

 

Nowak A.: Problemy pozycjonowania satelitarnego w aglomeracjach miejskich. Logistyka.  nr nr 3 (2011), s.1-9

 

Rapiński J., Kamiński W., Janowski A., Błaszczak-Bąk W.: ALS Data Filtration with Fuzzy Logic. PHOTONIRVACHAK-JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING. -Vol. 39., nr No. 4 (2011), s.591-597

 

Wróblewska D.: The Choice of Exercises on Technical Graphics at the Specialization of Geodesy and Cartography. The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics. -Vol. 22., (2011), s.55-61

 

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE
 

Janowski A., Szulwic J.: Aplikacje informatyczne dla fotogrametrii i teledetekcji. Olsztyn: Polski Internetowy Informator Geodezyjny, 2011.48 s. ISBN 978-83-934609-0-8

 

Wysocki P.: Transformacje osnów pomiarowych: Zastosowanie transformacji w procesie odnowienia osnowy pomiarowej podczas modernizacji zbiorów zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Olsztyn: Wydawnictwo Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego, 2011. ISBN 978-83-930010-9-5

 

Nowak A.: Możliwości wykorzystania sieci ASG-EUPOS do walidacji okrętowych urządzeń nawigacyjnych. Pomiary Satelitarne w Geodezji i Lotnictwie/ Gdańsk: , 2011, s.21-36

 

Nowak A.: Możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej pojazdu UGV. Pomiary satelitarne w geodezji i lotnictwie/ Gdańsk: , 2011, s.37-49

 

Specht C., Nowak A., Koc W., Jurkowska A.: Application of the Polish Active Geodetic Network for railway track determination. Transport Systems and Processes : Marine Navigation and Safety of Sea Transportation/ ed. eds. A. Weintrit, T. Neumann. Leiden: CRC Press, 2011, s.77-81

 

Szczechowski B.: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej : Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników szkolenia podstawowego/ ed. E. Wysocka. - Instytut Geodezji i Kartografii . Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2011, s.107-151

 

Szczechowski B.: Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej : Podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. Skrypt dla uczestników szkolenia eksperckiego/ ed. E. Wysocka. - Instytut Geodezji i Kartografii . Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2011, s.107-151

 

2012

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 

Nowak A., Felski A.: Local Monitoring of EGNOS Services. Annual of Navigation.  Nr 19 (2012), s.25-34

 

Nowak A., Naus K., Wąż M.: Wyznaczanie orientacji przestrzennej wiązki akustycznej sonaru metodą trzech niewspółliniowych punktów. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s.3667-3675

 

Nowak A., Naus K., Wąż M.: Wpływ tłumienia sygnałów GPS na dokładność wyznaczania współrzędnych pozycji. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s.3877-3885

 

Nowak A., Naus K., Wąż M.: Softwarowy symulator pomiarów GNSS. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s. 3867-3875

Nowak A., Specht C.: Koncepcja stacji monitorującej aktywne sieci geodezyjne na potrzeby nawigacji i monitorowania ruchu obiektów. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s.3677-3686

 

Nowak A., Naus K., Grządziel A., Wąż M.: Przetwarzanie i analiza obrazów sonarowych powierzchni dna basenu portowego. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s.3637-3642

 

Nowak A., Naus K., Wąż M.: Metody wizualizacji trójwymiarowego zobrazowania radarowego. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s.3741-3750

 

Koc W., Specht C., Chrostowski P.: Program komputerowy do określania kształtu eksploatowanego toru kolejowego. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s. 1939-1951

 

Specht C., Koc W., Nowak A., Szulwic J., Szmagliński J., Skóra M., Specht M., Czapnik M.: Dostępność fazowych rozwiązań GPS/Glonass podczas geodezyjnej inwentaryzacji dróg szynowych - na przykładzie linii tramwajowej Gdańska. TTS Technika Transportu Szynowego. Nr 9 (2012), s.3441-3451

 

Koc W., Specht C., Chrostowski P., Palikowska K.: The accuracy assessment of determining the axis of railway track basing on the satellite surveying. Archives of Transport. Vol. 24, iss. 3 (2012), s. 307-320

 

Wieczorek B., Glińska-Lewczuk K., Sobieraj A.: Geoinformation technologies in the identification of meandering section of the river. W : International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs) 2012 International Congress on Environmental Modelling and Software Managing Resources of a Limited Planet, Sixth Biennial Meeting, Leipzig, Germany 1-5 July 2012. Ed. R. Seppelt, A.A. Voinov, S. Lange, D. Bankamp Leipzig, 2012, s.2358-2364

 

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE


Daliga K., Kurałowicz Z.: Teoretyczne możliwości zastosowania dyfrakcji wiązki laserowej do pomiaru ugięcia. Inżynieryjne zastosowania geodezji/ ed. A. Plichta, I. Wyczałek. Poznań: Politechnika Poznańska, 2012, s.65-72

 

Daliga K.: Woda jako źródło, nośnik, akumulator oraz transformator energii. Techniczne aspekty ochrony środowiska : woda źródłem energii/ ed. Z. Kurałowicz Gdańsk: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2012, s.9-20

 

Daliga K., Kurałowicz Z.: Teoretyczne możliwości zastosowania dyfrakcji wiązki laserowej do pomiaru ugięcia. Inżynieryjne zastosowania geodezji/ ed. A. Plichta, I. Wyczałek. : Politechnika Poznańska, 2012, s.65-72

 

Kurałowicz Z., Wymysłowski M.: Przemieszczenia podpór mostowych na fundamentach osłoniętych ścianką szczelną. Inżynieryjne zastosowania geodezji/ ed. A. Plichta, I. Wyczałek Poznań: Politechnika Poznańska, 2012, s.131-138

 

2013

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 

 

Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A.: Impact of optimization of ALS point cloud on classification. Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Iss. 16(2), 2013, s. 147-164

 

Błażek M., Kaźmierczak M., Majkowicz M., Bobkowska K., Przyborski M.: Identification of Emotional States Using Phantom Miro M310 Camera. Internal Security. Vol. 9., iss. 2, 2013, s. 1-14

 

Felski A., Nowak A.: On EGNOS monitoring in local conditions. Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy. Vol. 48., iss. 2, 2013, s. 85-92. http://dx.doi.org/10.2478/arsa-2013-0007

 

Janowski A., Rapiński J.: M-Split Estimation in Laser Scanning Data Modeling. Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Vol. 41., iss. 1, 2013, s. 15-19. http://dx.doi.org/10.1007/s12524-012-0213-8

 

Koc W., Specht C., Lewiński L., Chrostowski P., Grzejka P.: Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru kolejowego. Przegląd Komunikacyjny. Nr 10, 2013, s. 56-62

 

Koc W., Specht C., Chrostowski P., Szmagliński J.: Ocena kształtu geometrycznego torów tramwajowych na podstawie pomiarów satelitarnych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport.  nr 98 (2013), s.259-269
 

Przyborski M.: Stany emocjonalne - czy możemy je identyfikować?. POLICJA KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI. nr 3, 2013, s. 62-68

 

Przyborski M.: Obiektowa analiza obrazów w interpretacji danych z anemometrii obrazowej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 25., 2013, s.169-176

 

Sobieraj A., Wieczorek B.: 3D GIS technology. More accurate GIS-every-day-reality. Geodezija, Kartografija, Aerofotoznimannija. Nr 78, 2013, s. 66-70


Specht C., Koc W., Chrostowski P., Szmagliński J.: Pomiary satelitarne torów tramwajowych - cz. I. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU.  nr 6, 2013, s. 32-34

Specht C., Koc W., Nowak A., Szmagliński J.: Ciągłe Pomiary Satelitarne układu linii tramwajowych w Gdańsku. TTS Technika Transportu Szynowego.  nr 2-3, 2013, s.43-47

Specht C., Koc W., Nowak A., Szmagliński J.: Ciągłe Pomiary Satelitarne układu linii tramwajowych w Gdańsku. W : VI Konferencja Naukowo-Techniczna : Projektowanie budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym: Infraszyn 2013, Zakopane 24-26 kwietnia 2013. Radom: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Radomiu, 2013, s. 450-463

Daliga K.: Analiza wybranych niepewności i błędów pomiarowych występujących podczas pomiarów tachimetrami elektrooptycznymi stosowanymi w budownictwie. Inżynieria Morska i Geotechnika. Nr 2, 2013, s.102-105

 

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE

 

Daliga K., Milewska M., Mokwa K., Orlowska K., Widerski T., Wymysłowski M.: Geodezja inżynieryjna: Pomiary i obliczenia, przemieszczenia budowli oraz obsługa geodezyjna, s. 1-141. Ed. Kurałowicz, Z. 2PiGROUP & Katedra Geodezji WILiŚ PG. ISBN 978-83-929506-6-0. Gdańsk, 2013

 

Daliga K.: Wpływ przezroczystej przegrody na pomiar położenia punktu tachimetrem z elektrooptycznym dalmierzem impulsowym. Geodezja inżynieryjna: Pomiary i obliczenia, przemieszczenia budowli oraz obsługa geodezyjna. Ed. Z. Kurałowicz Gdańsk: , 2013, s. 7-26

 

Orłowska K., Widerski T.: Pomiary przemieszczeń nabrzeży portowych. GEODEZJA INŻYNIERYJNA: Pomiary i obliczenia, przemieszczenia budowli oraz obsługa geodezyjna. Ed. Z. Kurałowicz Gdańsk: , 2013, s.120-139
 

Widerski T.: Pomiary przemieszczeń elektrowni wiatrowych. GEODEZJA INŻYNIERYJNA : Pomiary i obliczenia, przemieszczenia budowli oraz obsługa geodezyjna. Ed. Z. Kurałowicz Gdańsk: 2013, s.27-49

 

Mokwa K., Daliga K.: Pomiary geodezyjne podczas budowy węzłów drogowych. GEODEZJA INŻYNIERYJNA : Pomiary i obliczenia, przemieszczenia budowli oraz obsługa geodezyjna/ ed. Z. Kurałowicz Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.71-97

 

2014

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH

 

Bednarczyk M., Janowski A.: Mobile application technology in levelling. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Vol. 11, No. 2 (174), 2014, pp. 153-157. http://dx.doi.org/10.13168/AGG.2014.0004

 

Bednarczyk M., Janowski A.: Computer application for railway track realignment. International Conference “Environmental Engineering” (9th ICEE), Selected Papers, eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania (2014) http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.143

 

Bernat M., Janowski A., Rzepa S., Sobieraj A., Szulwic J.: Studies on The Use of Terrestrial Laser Scanning in the Maintenance of Buildings Belonging to the Cultural Heritage. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-12-4 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014. Vol. 3, pp. 307-318. http://dx.doi.org/10.5593/SGEM2014/B23/S10.039

 

Błażek M., Janowski A., Kaźmierczak M., Bobkowska K., Przyborski M., Szulwic J.: An unorthodox view on the problem of tracking facial expressions. 9th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 2, pp. 85-91, 2014. http://dx.doi.org/10.15439/2014F495 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6933000

 

Błażek M., Janowski A., Kaźmierczak M., Przyborski M., Szulwic J.: Web-cam as a means of information about emotional attempt of students in the process of distant learning. ICERI2014 Proceedings, Seville, Spain, ISBN 978-84-617-2484-0, ISSN 2340-1095, pp. 3787-3796. http://library.iated.org/view/BLAZEK2014WEB

 

Bobkowska K., Janowski A., Przyborski M., Szulwic J.: Koncepcja analizy stanów emocjonalnych użytkowników w kontekście systemów zabezpieczeń transportowych. Logistyka.  nr 6, 2014, s. 2062-2067

 

Daliga K., Kurałowicz Z.: Wpływ przezroczystej przegrody na wyniki pomiarów przemieszczeń w badaniach modelowych. Inżynieria Morska i Geotechnika. Nr 5, 2014, s.437-444

 

Dziurdzikowski J., Janowski A., Przyborski M., Szulwic J.: Satellite Imaging in the Analyses of Light Pollution. 6th International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering ICBEE 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcbee.2014.12.100   

 

Filipiak D., Kamiński W.: Determination of rectification corrections for semi gantry crane rail axes in the local 3D coordinate system, Reports on Geodesy and Geoinformatics. Vol. 97, 2014; pp. 71-79, http://dx.doi.org/10.1016/10.2478/rgg-2014-0012

 

Janowski A., Jurkowska A., Lewczuk L., Szulwic J., Zaradny A.: Assessment of Cliff Stability After the Demolition of the Engineering Facilities. 14th SGEM GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, www.sgem.org, SGEM2014 GeoConference Proceedings, ISBN 978-619-7105-08-7 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 2, pp. 115-124. http://dx.doi.org/10.5593/SGEM2014/B12/S2.016

 

Janowski A., Jurkowska A., Przyborski M., Sobieraj A., Szulwic J., Wróblewska D., Wieczorek B.: Improving the quality of education through the implementation of the diplomas and group projects during engineering studies in cooperation with employers. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, 7-9 July, 2014. Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117, pp. 1837-1843. http://library.iated.org/view/JANOWSKI2014IMP

 

Janowski A., Kowalewski M., Pyrchla J., Szulwic J.: System informacji przestrzennej dla morskich rejonów przybrzeżnych. Logistyka i obronność. Logistyka.  nr 6, 2014, s.4830-4837

 

Janowski A., Nagrodzka-Godycka K., Szulwic J., Ziółkowski P.: Modes of Failure Analysis in Reinforced Concrete Beam Using Laser Scanning and Synchro-Photogrammetry. Proceedings of the Second International Conference on Advances In Civil, Structural and Environmental Engineering ACSEE 2014. ISBN: 978-1-63248-030-9. http://dx.doi.org/10.15224/978-1-63248-030-9-04

 

Janowski A., Nagrodzka-Godycka K., Szulwic J., Ziółkowski P.: Teledetekcyjne badanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych z użyciem naziemnego skaningu laserowego. Logistyka.  nr 6, 2014, s. 4822-4829

 

Janowski A., Nowak A., Przyborski M., Szulwic J.: Mobile indicators in GIS and GPS positioning accuracy in cities. Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms. Ed. Marzena Kryszkiewicz, Chris Cornelis, Davide Ciucci, Jesús Medina-Moreno, Hiroshi Motoda, Zbigniew W. Raś Granada and Madrid, Spain: Springer International Publishing, 2014, s.309-318. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08729-0_31

 

Janowski A., Sobieraj A., Szulwic J., Wróblewska D.: Proprietary software in technical higher education. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, 7-9 July, 2014. Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117, pp. 1941-1949. http://library.iated.org/view/JANOWSKI2014PRO

 

Janowski A., Szulwic J.: Synchronic digital stereophotography and photogrammetric analyses in monitoring the flow of liquids in open channels. 9th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius 2014. http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.079

 

Janowski A., Szulwic J.: Indykatory mobilne GIS w analizie ruchu miejskiego. Logistyka.  Nr 3, 2014, s. 2531-2538. http://www.czasopismologistyka.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=4066

 

Janowski A., Szulwic J.: Monitoring wizyjny w systemach zabezpieczenia transportu wodnego. Koncepcja implementacyjna. Logistyka.  nr 6, 2014, s. 4838-4845

 

Janowski A., Szulwic J., Żuk M.: Inżynieria odwrotna bazy paliw płynnych w Gdańsku. Logistyka. Nr 6, 2014, s. 14274-14284

 

Koc W., Specht C., Chrostowski P., Szmagliński J.: Ocena kształtu geometrycznego torów tramwajowych na podstawie pomiarów satelitarnych. Problemy Kolejnictwa. Vol. 58., iss. 162, 2014, s. 83-98

 

Kholodkov A, Matysik K., Matysik M., Szulwic J., Tysiąc P., Wojtowicz A.: Morski skaning laserowy infrastruktury portowej na przykładzie portu we Władysławowie. Logistyka. Nr 6, 2014, s. 14317-14328

 

Laskowski P., Szulwic J.: Royal Chapel in Gdańsk. Study of facility inventory with the usage of laser scanning within the frames of student project. ICERI2014 Proceedings. 7th International Conference of Education, Research and Innovation. 17-19 November, 2014. Seville, Spain. ISBN: 978-84-617-2484-0 / ISSN: 2340-1095, pp. 1698-1707. http://library.iated.org/view/LASKOWSKI2014ROY

 

Nagrodzka-Godycka K., Szulwic J., Ziółkowski P.: The method of analysis of damage reinforced concrete beams using terrestial laser scanning. 14th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2014/ Albena: International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, 2014, s.335-342 http://dx.doi.org/10.5593/SGEM2014/B23/S10.042

 

Nowak A.: Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów. Logistyka. Nr 3, 2014, s. 4706-4717

 

Nowak A.: Prędkość uzyskania rozwiązania fazowego GNSS w kontekście wykorzystania aktywnych sieci geodezyjnych do precyzyjnego monitorowania pojazdów. Logistyka. Nr 3, 2014, s. 4718-4727

 

Nowak A.: The Research on EGNOS System In Context of the Ability to Determine the Ship’s Hull Spatial Orientation. Annual of Navigation. Vol. 21, s. 107-116, 2014. DOI: 10.1515/AON-2015-0009

 

Nowak A., Naus K.: Dostępność poprawek sieciowych w pomiarach GNSS/RTN na Zatoce Gdańskiej, w kontekście określania parametrów ruchu statku. Logistyka. Nr 6, 2014, s. 7913-7922

 

Nowak A., Naus K.: Badanie możliwości określania parametrów ruchu statku za pomocą systemu EGNOS. Logistyka. Nr 6, 2014, s. 7923-7932

 

Petryńska M., Przyborski M., Stankiewicz P., Szulwic J.: Inwentaryzacja miejsc zdarzeń kryminalnych przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego. Logistyka. Nr 6, 2014, s. 8548-8558

 

Przyborski M., Pyrchla J., Serafin M., Janowski A.: Rola GIS w badaniach środowiska morskiego. Logistyka.  nr 3, 2014, s. 5330-5337

 

Pyrchla J., Zboina J., Zieliński M.: System wizyjny do nocnych poszukiwań nawodnych zintegrowany z łodzią typu RIB (Rigid Inflatable Boat). Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Vol. 35., iss. 3, 2014, s.129-137

 

Sobieraj A., Nowak A., Szulwic J.: Porównanie wyników pomiarów mas ziemnych wykonanych metodą skaningu laserowego i GNSS w kontekście inwestycji komunikacyjnych. Logistyka.  nr 6, 2014, s. 7956-7962

 

Specht C., Koc W., Chrostowski P., Szmagliński J.: Pomiary satelitarne torów tramwajowych. - cz. II. Infrastruktura transportu.  nr 1, 2014, s. 32-35

 

Specht C., Koc W., Smolarek L., Grządziela A., Szmagliński J., Specht M.: Diagnostics of the tram track shape with the use of the global positioning satellite systems (GPS/Glonass) measurements with a 20 Hz frequency sampling. Journal of Vibroengineering. Vol. 16., iss. 6, 2014, s. 3076-3085

 

Wieczorek B., Sobieraj A., Pajak K.: Modelling and Computer Animation of Geodetic Field Work. 14th SGEM GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, www.sgem.org, SGEM2014 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-10-0 / ISSN 1314-2704, June 19-25, 2014, Vol. 1, pp. 691-698. http://dx.doi.org/10.5593/SGEM2014/B21/S8.089

 

Wróblewska D., Szulwic J.: Methods of teaching spatial and urban planning at geodesy and cartography. ICERI2014 Proceedings. 7th International Conference of Education, Research and Innovation. 17-19 November, 2014. Seville, Spain. ISBN: 978-84-617-2484-0 / ISSN: 2340-1095, pp. 1673-1678. http://library.iated.org/view/WROBLEWSKA2014MET

 

Wróblewska D., Okraszewska R., Janowski A.: An application of blended and collaborative learning in spatial planning course. EDULEARN14 Proceedings. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, 7-9 July, 2014. Barcelona, Spain. ISBN: 978-84-617-0557-3 / ISSN: 2340-1117, pp. 1164-1171. http://library.iated.org/view/WROBLEWSKA2014ANA

 

MONOGRAFIE I PUBLIKACJE ZWARTE

 

Pyrchla J., Kowalewski M., Leyk M., Przyborski M., Siedlik J., Zieliński M. Sieciocentryczny system informacji geograficznej zatoki gdańskiej wspomagania działań operacyjnych morskich służb państwowych. Ed. Janowski A. I-NET.PL & Katedra Geodezji WILiŚ PG. 2014, s.1-168. ISBN 978-83-934609-8. 

 

Wróblewska D.: Rzut cechowany - odwzorowania inżynierskie. 2014, s. 1-69. I-NET.PL & Katedra Geodezji WILiŚ PG ISBN 978-83-934609-9-1.

 

2015

Pełny zestaw publikacji za rok 2015:
lista publikacji pracowników Katedry Geodezji WILiŚ Politechnika Gdańska (2015)

 

WYBRANE:

 

Publikacje w czasopismach z listy JCR (lista A)

 

Nowak A.: The Proposal to “Snapshot” Raim Method for Gnss Vessel Receivers Working in Poor Space Segment Geometry// Polish Maritime Research. Vol. 22, iss. 4 (2015), 3-8

 

Burdziakowski P., Janowski A., Kholodkov A., Matysik K., Matysik M., Przyborski M., Szulwic J., Tysiąc P., Wojtowicz A.: Maritime laser scanning as the source for spatial data// Polish Maritime Research. Vol. 22, Iss. 4(88) (2015), 9-14

 

Błaszczak-Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J.: Application of the Msplitmethod for filtering airborne laser scanning data-sets to estimate digital terrain models// INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING. Vol. 36, iss. 9 (2015), s.2421-2437

 

Publikacje indeksowane na Web of Science

 

Paszotta Z., Szumiło M., Szulwic J..: Internet photogrammetry as a tool for e-learning, W: ICERI2015: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION, 2015, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN,.

 

Bobkowska K..: From hobbies, straightforward analysis to serious research – the road to phd degree, W: ICERI2015: 8th International Conference of Education, Research and Innovation, 2015, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN,.

 

Hejmanowska B., Kamiński W., Przyborski M., Pyka K., Pyrchla J..: Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching, W: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2015, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN,.

 

Daliga K., Przyborski M., Szulwic J..: Foucault's pendulum. Uncomplicated tool in the study of geodesy and cartography, W: 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 2015, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN,.

 

Błaszczak-Bąk W., Pajak K., Sobieraj-Żłobińska A..: EVALUATION OF THE SEMIVARIOGRAM SELECTION ON THE KRIGING INTERPOLATION, W: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2015, INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA,.

 

Wysocki P..: Functioning and legal regulations of perpetual usufruct right in Poland in relation to similar rights in other countries of the European Union , W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA,.

 

Kamiński W., Makowska K., Miśkiewicz M., Szulwic J., Wilde K..: System of monitoring of the Forest Opera in Sopot structure and roofing, W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA,.

 

Bobkowska K., , Przyborski M..: IMAGE CORRELATION AS A TOLL FOR TRACKING FACIAL CHANGES CAUSING BY EXTERNAL STIMULI, W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA,.

 

Janowski A., Nierebiński P., Szulwic J..: ARTIFICIAL MODEL IN THE ASSESSMENT OF THE ALGORITHM OF OBJECTS RECORDED BY LASER SCANNING SHAPE DETECTION (ALS/TLS), W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA,.

 

Janowski A., Przyborski M., Serafin M., Szulwic J.: THE USE OF MORPHOLOGICAL FILTERS AND GRANULOMETRIC METHOD TO ANALYZE THE MOVEMENT OF THE MOLECULES IN THE SEA WATER OF THE SOUTHERN BALTIC SEA, W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD,.

 

Janowski A., Kamiński W., Makowska K., Szulwic J., Wilde K..: THE METHOD OF MEASURING THE MEMBRANE COVER GEOMETRY USING LASER SCANNING AND SYNCHRONOUS PHOTOGRAMMETRY, W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD,.

 

Janowski A., Szulwic J., Tysiąc P., Wojtowicz A..: Airborne and mobile laser scanning in measurements of sea cliffs on the southern Baltic, W: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, SGEM 2015, VOL II, 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA,.

 

Janowski A., Szulwic J., Żuk M..: 3D modelling of liquid fuels base infrastructure for the purpose of visualization and geometrical analysis, W: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, SGEM 2015, VOL I, 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 1797, BULGARIA,.

 

Szulwic J., Przyborski M., Szczechowski B., Szubiak W..: PHOTOGRAMMETRIC DEVELOPMENT OF THE THRESHOLD WATER AT THE DAM ON THE VISTULA RIVER IN WLOCLAWEK FROM UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV), W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM) : WATER RESOURCES, FOREST, MARINE AND OCEAN ECOSYSTEMS, SGEM 2015, VOL I, 2015, ,.

 

Bobkowska K., Przyborski M., Szulwic J..: A method of selecting light sources from night satellite scenes, W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), 2015, STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD,.

 

Ziółkowski P., Nagrodzka-Godycka K., Szulwic J.: Method of selective fading as a educational tool to study the behaviour of prestressed concrete elements under excess loading, W: ICERI2015 - 8th International Conference of Education, Research and Innovation, 2015.

 

2016

Pełny zestaw publikacji za rok 2016:
lista publikacji pracowników Katedry Geodezji WILiŚ Politechnika Gdańska (2016)

 

WYBRANE:

 

Publikacje w czasopismach z listy JCR (lista A)

 

Przyborski M.: INFORMATION ABOUT DYNAMICS OF THE SEA SURFACE AS A MEANS TO IMPROVE SAFETY OF THE UNMANNED VESSEL AT SEA. Polish Maritime Research. Vol. 23, Iss. 4(92) (2016), s.3-7

 

Janowski A., Nagrodzka-Godycka K., Szulwic J., Ziółkowski P.: Remote sensing and photogrammetry techniques in diagnostics of concrete structures Computers and Concrete. iss. 3 (2016), s.405-420

 

Krzysztof N., Nowak A.: The Positioning Accuracy of BAUV Using Fusion of Data from USBL System and Movement Parameters Measurements. SENSORS-BASEL. -Vol. 16, iss. 8 (2016), s.1-23

 

Błaszczak-Bąk W., Sobieraj A., Pająk K.: Influence of datasets decreased by applying reduction and generation methods on Digital Terrain Models. Acta Geodynamica et Geomaterialia. -Vol. 13, nr. 4(184) (2016), s.361-366

 

Filipiak-Kowszyk D., Kamiński W.: THE APPLICATION OF KALMAN FILTERING TO PREDICT VERTICAL RAIL AXIS DISPLACEMENTS OF THE OVERHEAD CRANE BEING A COMPONENT OF SEAPORT TRANSPORT STRUCTURE Polish Maritime Research. -Vol. 23, nr. 2 (90) (2016), s.64-70