Katedra Geodezji

 

Department of Geodesy

 

KG WILiŚ PG

Katedra Geodezji
na Politechnice Gdańskiej powstał 1 lutego 2008 roku będąc następcą Katedry Geodezji powołanej jako Katedra Miernictwa i Kartografii Politechniki Gdańskiej w dniu 24 maja 1945 roku.

Pozycja geodezyjna:
Lat 54o22'17''.3416 N
Lon 18o36'58''.4967 E

Kontakt

Katedra Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

gdansk<at>geodezja.pl
www.gdansk.geodezja.pl
www.gdansk.geo.edu.pl
tel. 58 347 10 12
tel. 58 347 17 31
faks 58 739 12 99
telefaks 58 347 20 37
całodobowa
skrzynka głosowa
58 347 10 12
80–233 Gdańsk Wrzeszcz
ul. G. Narutowicza 11/12
blok HYDRO WILiŚ Zachód
pokoje 111, 112, 113, 113A, 113B, 114A, 114B, 117 oraz Centrum Map Cyfrowych

TERMINARZ
DOSTĘPNOŚĆ PRACOWNIKÓW

Katedra Geodezji

Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS.

W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Obecnie Katedra Geodezji koordynuje przygotowania do uruchomienia studiów magisterskich na kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Gdańskiej.

Działalność Dydaktyczna

Katedra Geodezji realizuje przedmioty dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunkach studiów: Budownictwo, Inżynieria Środowiska i Transport.

W roku 2009 rozpoczyna się nabór na kierunek studiów Geodezja i Kartografia - Senat Politechniki Gdańskiej 25 marca 2009 roku przyjął uchwałę o uruchomieniu nowego kierunku studiów. Szczegóły i zasady naboru można poznać na stronie e-rekrutacji PG:  http://www.rekrutacja.pg.gda.pl/ oraz http://www.gdansk.geo.edu.pl/gik

Działalność Badawczo-Rozwojowa

Katedra Geodezji realizuje zadania naukowe w ramach działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: geodezja i kartografia, budownictwo, transport, inżynieria środowiska.

Zakres badań.

Publikacje.

Zespoły

Zespół Naukowy Geodezji i Kartografii oraz Nawigacji w Transporcie

Zespół Naukowy Geodezja w Dyscyplinach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska

Zespół Dydaktyczny Fotogrametrii, Teledetekcji, Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej

Zespół Dydaktyczny Geodezji Podstawowej i Miernictwa Technicznego

Zespół Dydaktyczny Geodezji Wyższej i Systemów Satelitarnych

Zespół Dydaktyczny Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej

Zespół Składnicy Sprzętu Geodezyjnego

Forum Hevelius

Płaszczyzna współpracy między nauka, gospodarką i dydaktyką oparta o udział geodezji i kartografii w inwestycjach i rozwoju gospodarczym.

Swoją działalność prowadzi także Koło Naukowe Hevelius. Strona domowa Koła Hevelius: http://www.hevelius.gdansk.geodezja.pl/
 

Konferencja Geomatyka 2010

XXIII Konferencja Katedr i Katedr Geodezji pod patronatem Sekcji Specjalnej Komitetu Geodezji PAN Katedr i Katedraów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych

Światowy Dzień Hydrografii

VIII Workshop Technologiczny - Innowacje w Geodezji i Hydrografii
www.geomatyka2010.gdansk.geodezja.pl
 

Zakończył się IV Workshop Technologiczny

który miał miejsce 29 czerwca 2009 godz. 10-17 w Auli PG w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowanie w budownictwie i w architekturze http://www.innowacje.gdansk.geodezja.pl.

Przybyło ponad 100 przedstawicieli firm i instytucji z Pomorza oraz przedstawiciele GUGiK i firm krajowych. W ciągu 7 godzin zaprezentowane zostały referaty związane ze skaningiem laserowym, fotogrametrią cyfrową realizowaną z bezzałogowych aparatów latających oraz gamą pomiarów inżynieryjnych wykonywanych w stoczniach, platformach wiertniczych i morskich terminalach gazowych.

W ramach IV Workshopu zrealizowany został skaning wejścia do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej (30-06-2009) oraz sporządzono archiwizację cyfrową Auli PG podczas Konferencji (29-06-2009). Skany zostały wykonane skanerem firmy Z+F (Zoller+Froehlich GmbH) model Image 5006i we współpracy z firmą Laser3D. Osnowę - współrzędne fotopunktów - pomierzono tachimetrem TCRP1201 Leica. Precyzję skaningu można szacować na poziomie 1-2 mm. Dokumentacja architektoniczna wejścia jest w trakcie opracowywania. Działania dotyczące skanowania są związane z tworzeniem Laboratorium Skaningu Laserowego WILiŚ naPolitechnice Gdańskiej.

Obraz jednego z nieprzetworzonych skanów wejścia do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskej

Nieprzetworzony obraz skanu Auli Politechniki Gdańskiej

Stacja referencyjna GNSS (GPS/GLONASS)

W dniu 18 marca 2008 roku została uruchomiona stacja referencyjna GNSS (GPS/GLONASS). Stacja jest zlokalizowana na budynku HYDRO Politechniki Gdańskiej i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Na zdjęciach: antena stacji referencyjnej oraz jeden z punktów osnowy geodezyjnej - POL-REF w Buszkowach.
W dniu 19 marca 2008 roku odbyła się sesja pomiarowa z dowiązaniem do sieci EUREF i POLREF, w wyniku której wyznaczone zostały współrzędne w odniesieniu do sieci EURO-POL - POL-REF. Po weryfikacji współrzędne zostaną upublicznione. Obecnie po wstępnym wyrównaniu obserwacji w dniu 20 marca 2008 roku pozycja stacji GDPG wynosi w globalnym układzie współrzędnych WGS1984:
Lat 54o22'17''.34158 N
Lon 18o36'58''.49671 E
H elips. 64,604 m.
Błąd wyznaczenia pozycji centrum fazowego w stosunku do najwyższej klasy osnowy wynosi 1 cm. Po weryfikacji danych i walidacji stacji dane zostaną potwierdzone. Obecnie stacja osiągnęła funkcjonalność całodobowego GPS RTK przez NTRIP dostępny publicznie. Nadzór nad stacją sprawuje Katedra Geodezji WILiŚ PG.

Sesję prowadził zespół Katedrau Geodezji we współpracy z geodezyjnymi firmami Trójmiasta, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Morskim w Gdyni przy udziale Leica Geosystems Polska. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Forum Hevelius. Szczególne podziękowania przekazujemy Zespołowi Informatycznemu WILiŚ oraz Pracownikom Administracji i Pracownikom Działu Technicznego WILiŚ, bez których to przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia.